MPDS4 Factory Layout

FACTORY LAYOUT ökar konkurrenskraften hos företag som designar och levererar kompletta installationer. Programvarans kraftfulla och flexibla verktyg skapar resultat med mycket hög kvalitet samtidigt som de sparar tid och pengar åt produktionsplaneraren.

Interaktionen mellan 2D och 3D innebär att ni kan:

  • Förkorta säljcykeln tack vare större noggrannhet tidigt i designprocessen
  • Göra intryck på kunden genom att i ett tidigt skede kunna visa upp 3D modeller av stora installationer och anläggningar
  • Snabbt svara upp mot förändringar i produktionslayouter, byggnader och maskiner i 3D världen
  • Enkelt och tidigt under designprocessen belysa utmaningar och krav i produktionskedjan

MPDS4 FACTORY LAYOUT är ett helt nytt koncept för interaktion mellan industriell produktionslayout och utrymmesdisponering. Systemet ger produktionsplanerare och maskinleverantörer en snabb och flexibel miljö för designprocessen från offert till färdig order helt integrerad med befintlig 3D strategi.

Du använder ett 3D-modelleringsverktyg för att skapa maskiner och utrustning och kan leverera en komplett produktionsanläggning eller fabrik till dina kunder. För att snabbt kunna ta fram konkurrenskraftiga lösningsförslag behöver du ett system som kompletterar dina produktmodelleringsverktyg. Ett kostnadseffektivt verktyg som stöder dig i designprocessens all faser och ger dig möjlighet att snabbt göra radikala förändringar i produktionskedjan. Allt detta utan att göra avkall på hög kvalitet i produktionslayoutarbetet.

MPDS4 Factory Layout kombinerar 2D systemets förmåga att snabbt ta fram layout:er med detaljerad utrymmesdisposition och visualiseringsmöjligheter. Detta innebär att du får full användning för dina befintliga utrustnings- och maskinmodeller och kan fokusera på kärnan, dvs produktionslayout.

FACTORY LAYOUT erbjuder en idealisk lösning som kombinerar kraftfulla ritverktyg med avancerad anläggningsdesign i 3D. Systemet är en optimal lösning för varje steg i designprocessen och när du vill använda 3D i tidiga skeden. Du får hjälp att tidigt visualisera din design och behöver inte överarbeta ditt förslag till kunden innan order.

FACTORY LAYOUT Interaktiv design

De flesta offertförslag för produktionslayout tas idag fram i 2D. Många längtar efter att kunna visualisera processen i 3D för att öka läsbarheten och skapa större möjligheter att vinna affärer. Att bygga upp nya anläggningar i 3D i offertskedet mycket värdefull tid och blir ofta för kostsamt. Ofta skapar inte de 3D systemen CAD data som är användbart i senare skeden av processen. FACTORY LAYOUT hanterar dina befintliga CAD- och katalog-data och ger dig möjlighet att snabbt växla från layouter i 2D till 3D visualisering. Detta kapar ledtider och tar dig till färdig lösning snabbare.

Skapa initial layout design

  • Importera DXF/DWG ritningar eller inscannade ritningar, som refereras in som bakgrund när layout-ritningen skapas
  • Systemets kraftfulla och intuitiva verktyg gör det lätt att lägga till symboler och geometrier som avspeglar aktuella layoutideer

Arbeta i två världar samtidigt

  • Visa 2D ritningar i 3D för ökad läsbarhet
  • Lägg in komponenter i valfritt 3D plan om maskiner skall placeras in på plattformar eller på lutande plan

Attributmärkta symboler från symbolbiblioteket använder du för att placera ut

  • Utrustningskomponenter eller maskiner som du har definierade i 3D modeller ( som du skapat i MEDUSA 3D, CREO® eller importerat från IGES/STEP/STL
  • Katalogkomponenter från Rör, Stål, Ventilation eller El

Modellera komplexa våningsplan och grundläggning

Höjdangivelser visas med texter på ritningen för att indikera varierande höjder på våningsplanet (för t.ex. fundament och dränering). 3D modellen genereras automatiskt med angivna höjder

Automatisk modellering av byggnad

FACTORY LAYOUT förenklar mycket av arbetet med att skapa byggnaden. Lägg bara till ett Z-koordinat till den valda geometrin och solidmodellen genereras automatiskt när du växlar till 3D.

Automatisk Uppdatering

Alla förändringar i 2D avspeglas automatiskt i 3D världen och vice versa.

"Walk through" filmer

Tillvalsmodulen ENGINEERING REVIEW använder du till att skapa realistiska vandringar genom din virtuella anläggning. Du kan också kontrollera ögonröreklser under vandringen. Detta är ett mycket effektivt verktyg i säljprocessen och för marknadsföring